Zapalenie stawów

Zapalenie stawów

Wspólną cechą tych wszystkich jednostek chorobowych jest proces układowy dotyczący głównie stawów i otaczających je tkanek. Ogólnoustrojowe objawy procesu zapalno-immunologicznego są prawie zawsze obecne i niekiedy są ogromnie nasilone. Nierzadko są towarzyszące objawy dotyczące skóry, oczu, błon surowiczych i nerek. Chociaż anatomicznie stwierdzić można liczne ogniska zapalenia naczyń i zwyrodnienia włóknikowatego w wielu narządach i tkankach, to jednak klinicznie są one przeważnie mało uchwytne. W 3— 5°/o przypadków, zwłaszcza po wieloletnim trwaniu choroby i przy dużej aktywności procesu zapalno-immunologicznego, dochodzi do wtórnej amyloidozy, która może sprowadzić śmierć z powodu niewydolności nerek lub dołączenia się wtórnej infekcji (posocznica gronkowcowa, zapalenie płuc). Rzadszym niż amyloidoza zejściem jest powstanie monoklonalnej garnmapatii, która może przyjąć postać szpiczaka lub złośliwego nowotworu układu limfatyczne-go. Etiopatogeneza jest nieznana. Jedynie w zespole Reitera udowodniono, przynajmniej w części przypadków, patogenetyczną rolę drobnoustrojów: Chlamydia trachomatis, Yersinia enterocolitica i Gram-ujemnych pałeczek flory jelita grubego. W innych jednostkach chorobowych podejrzewano rolę wirusów, głównie na podstawie obrazów uzyskiwanych w mikroskopie elektronowym. Nie uzyskano jednak bardziej przekonujących dowodów.